Ambities

PigWatch reageert op de vraag naar het welzijn van varkens en streeft ernaar praktische maatregelen op basis van waarnemingen aan het dier te ontwikkelen. Zo kunnen pijn, frustratie en negatieve emotionele toestanden vermeden worden, die gepaard gaan met de ontwikkeling van staartbijten en agressie bij vleesvarkens. Het project spitst zich toe op  voorspelling van bijtgedrag op het varkensbedrijf en monitoring op het slachthuis. In de eerste plaats is het van essentieel belang dat varkenshouders kunnen voorspellen dat er een uitbraak van bijtgedrag dreigt, zodat zij snel en doeltreffend corrigerende maatregelen kunnen nemen voordat het probleem uit de hand loopt. In de tweede plaats zijn helder meetbare scoringsmethoden nodig om het voorkomen van  probleemgedrag op bedrijven vergelijkbaar te maken en het effect van corrigerende maatregelen  te kunnen meten.

PigWatch zal daarom:

  • verschillende detectiemethoden ontwikkelen voor vroegtijdige waarschuwingssignalen om uitbraken van staartbijten of vechtpartijen te verhelpen of te voorkomen.
  • routinematig verzamelde gegevens in het slachthuis aanleveren over de status van staartbijten en agressie, om bedrijven met problemen te ondersteunen met maatregelen en vergelijkend cijfermateriaal.

In het voorstel staat de betrokkenheid van varkenshouders centraal via focusgroepen. Deze groepen zullen bijdragen aan de identificatie van praktische beperkingen en mogelijke oplossingen bij het begin van het project. Zij zullen toezicht houden op de voortgang en advies geven tijdens de ontwikkelingsfase. Ten slotte zullen zij de oplossingen gedurende langere tijd testen, om zo bijtgedrag te ontdekken en te verhelpen.
PigWatch levert dus

  1. focusgroepen van varkenshouders, die met elkaar verbonden zijn via een internationaal netwerk
  2. geautomatiseerde methoden op het varkensbedrijf en een waarnemingsprotocol voor varkenshouders om problemen met staartbijten en agressie op te sporen, en
  3. een systeem voor de opsporing van staartbeschadigingen aan de slachtlijn.